Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Small company logo:
19 December,2011By: Administratorius
Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
LR SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Ištrauka
2011-10-12 Nr. 107-P-41
Vilnius

Posėdis įvyko 2011-10-12 9.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Jonas Šimėnas.
Posėdžio sekretorė – Jolita Šedauskienė.

DARBOTVARKĖ:
9. Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP- 2509(2) svarstymas.

9. SVARSTYTA.
Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP- 2509(2).
Pranešėjas Jonas Šimėnas pristatė bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte, Nr. XIP- 2509(2).
Kalbėjo:
Darius Karvelis, Aurelija Stancikienė, Andrius Burba, Almantas Petkus, Jonas
Ramonas, Eidigintas Germanavičius, Stanislovas Giedraitis, Gintautas Gruodis, Vida Ablingienė.

NUTARTA:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-2509(2), komiteto išvadoms dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų ir registruoti naują įstatymo projekto variantą pagal Kaimo reikalų komiteto pateiktą pasiūlymą.

2. Siūloma Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:~
„1. Mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintų bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išpirkti iš valstybės. Bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, jeigu esamų vidaus kelių ribos atitinka bendrijos teritorijos žemėtvarkos projekte arba kitame teritorijų planavimo dokumente nustatytas vidaus kelių ribas, perima ir tvarko savivaldybės administracija, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Kai sodininkų bendrijos vidaus keliai perduodami savivaldybių administracijoms, už kadastrinių matavimų atlikimą ir jų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre sumoka savivaldybės administracija.“

3. Kreiptis į Vyriausybę prašant padidinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų dalį, savivaldybių naudojamą vietinės reikšmės keliams (gatvėms) taisyti ir plėtros programos lėšų dalį, savivaldybių naudojamą vietinės reikšmės keliams (gatvėms) taisyti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

4. Pranešėju skirti Stanislovą Giedraitį.

5. Prašyti Aplinkos ministerijos iki š. m. lapkričio 15 d. pateikti pasiūlymą Aplinkos
apsaugos komitetui, kaip spręsti numatoma spręsti sodininkų bendrijų gyventojų aprūpinimo
geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo klausimus.

Pritarta bendru sutarimu.

Top of Page