Šaukiamas visuotinis ataskaitinis-rinkiminis bendrijos narių susirinkimas
Small company logo:
20 April,2011By: Arvydas Matuzonis
SB ''Vanagynė'', Įm.k. 160212261,  Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno r.

2011 m. balandžio 20 d.

PRANEŠIMAS
dėl  visuotinio ataskaitinio - rinkiminio Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo

Informuojame, kad  2011 m. gegužės 8 d. (sekmadienį), 12:00 val., sodo bendrijos patalpose įvyks visuotinis ataskaitinis - rinkiminis Sodininkų bendrijos ''Vanagynė'' narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. dėl SB ''Vanagynė'' revizijos ataskaitos;
2. dėl SB ''Vanagynė'' valdybos pirmininko ataskaitos;
3. dėl pasibaigusios kadencijos, renkama revizijos komisija, valdyba ir naujas jos pirmininkas;
4. dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų (svarstomų klausimų sąrašas pateiktas žemiau bei sodo skelbimų lentose).

Informuojame, jeigu kvorumo nebus, Bendrijos susirinkimas bus laikomas neįvykusiu ir bus paskelbta sekančio pakartotinio susirinkimo data, kuriame svarstomų klausimų sprendimai bus priimti paprasta dalyvaujančių narių dauguma pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą, savo nuomonę galima pareikšti iš anksto raštu (darbo valandomis, valdyboje) ar per įgaliotą asmenį, kurie bus įskaičiuoti į dalyvaujančių Bendrijos susirinkime narių skaičių.

                                                        
SB ''Vanagynė'' valdyba                                                                v-bos pirmininkas D. Tamošaitis


P.S. Esant geram orui susirinkimas įvyks lauke. Registruotis susirinkimui galima nuo 11:00 val.SPRENDIMŲ, KLAUSIMŲ, ATASKAITŲ sąrašas,
numatomas teikti per visuotinį ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą.

1.   dėl revizijos, pirmininko ataskaitos
2.   dėl SB vidaus taisyklių tvirtinimo (projektas yra internetinėje SB svetainėje, ir valdyboje)
3.   dėl pasibaigusios kadencijos, valdybos ir jos pirmininko, revizijos komisijos rinkimai
4.   dėl pajamų ir išlaidų per 2011 m. tvirtinimo (priedai Nr.11-1, Nr.11-2)
5.   dėl naujų sodininkų tvirtinimo į sodininkų bendrijos narius
6.   dėl atleidimo nuo darbadienių I-grupės invalidams nuosavybės teisėmis valdomą sklypą
7.   dėl metinio nario mokesčio bendrijai atsiskaityti iki gruodžio 1 dienos
8.   dėl už laiku nesumokėtą  metinį nario mokestį SB bendrijai, už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 0,2 % delspinigius
9.   dėl leisti privatizuoti žemės bendro naudojimo plotus tik su raštišku valdybos nutarimu
10. dėl naujo telefono numerio ir interneto įvedimo į SB administracinį pastatą
11. dėl valdybos narių ir revizijos komisijos už neapmokamą visuomenei veiklą, užskaityti metinį nario mokestį už 2010 m.
12. dėl SB ,,Vanagynė“ internetinio tinklalapio pradininkui ir koreguotojui, bendrijos nariui ___________________, už neapmokamą visuomenei veiklą, užskaityti metinį nario mokestį už 2010 m.
13. klausimai:
      a) dėl sezoninio laistymo vandens eksploatacijos nutraukimo;
      b) dėl norintiems sodininkams perdavimo laistymo vandens vamzdyną naudoti savo lėšomis, vamzdyną paliekant bendrijos nuosavybėje;
      c) dėl demontavus laistymo vamzdyną, gautas lėšas skirti bendrijos administracinio pastato įteisinimui ir remontui.
14. dėl leidimo valdybos nutarimu vieną kartą į mėnesį, vasaros sezono metu, nesilaikantiems tvarkos pagal Sodininkų bendrijų įstatymą (2 str. 1 ir 4 punktai ir 22 str. 4 punktas 2 dalis), leisti bendrijos nariams priskaičiuoti prie metinio nario mokesčio 150 litų baudą už įstatymo nevykdymą.

Pasiūlymus ir pageidavimus prašome pateikti iki susirinkimo likus ne mažiau 2 dienų.


Top of Page