Dėl elektros tinklų perdavimo AB LESTO (VST) elektros įmonei
Small company logo:
5 March,2011By: Arvydas Matuzonis
SB ,,VANAGYNE“    -   AB LESTO

Sodininkus, turinčius elektros energiją savame sklype, prašome sumokėti už sunaudotą elektros energija iki kovo mėnesio 25 dienos imtinai ir atsiskaityti su SB ,,Vanagyne“ už pateikta elektros energiją, dėl elektros tinklų perdavimo AB LESTO (VST) elektros įmonei.

SB ,,Vanagynė“ pagal pasirašytą su AB LESTO sutarties nr. Pr-10-20750-2118, punktą 3.4.   ,, Per 10 darbo dienų nuo elektros energijos pirkimo- padavimo ir persiuntimo sutarčių ir elektros tinklo nuosavybės ribų aktų sudarymo tarp Subvartotojų ir Operatoriaus dienos, Bendrija įsipareigoja perduoti Operatoriaus elektros energijos vartotojais tapusiems asmenims Operatoriaus parengtas atsiskaitymo knygeles, į kurias įrašomas Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka nuskaitytas elektros apskaitos rodmuo. Už elektros energiją iki Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka nuskaito elektros apskaitos prietaiso rodmenis elektros energijos vartotojais tapę asmenys atsiskaito su Bendrija. Nuo Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka nuskaityto  elektros apskaitos prietaiso rodmens už sunaudotą energiją elektros energijos vartotojais tapę asmenys privalo atsiskaityti su Operatoriumi.“

Su sodininkais, kurie vis dar nepateikė sklypo nuosavybės dokumentų (žr. http://www.vanagyne.lt/home/FOV1-000289D1/), pagal sutarties nr. Pr-10-20750-2118, punktą 3.1.2, nebus surašytos elektros sutartys su AB LESTO supaprastinta tvarka.

BE ĮSPĖJIMO nuo balandžio 1 dienos neatsiskaičiusiems, ar pilnai nedeklaravusiems elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų, bus atjungti nuo elektros oro linijos. Elektros atjungimas ir prijungimas apmokestinamas pagal visuotinio susirinkimo protokolo patvirtintus įkainius. Sodininkai – perdavimo metu neturintys elektros energijos, Sutartys su AB LESTO nebus surašomos.

AB LESTO darbuotojai  prieš dvi savaites praneš SB ,,Vanagynės“ pirmininkui kada bus surašomos Sutartys. Numatoma balandžio, gegužės mėnesiai. Data bus patikslinta. Prašome sekti informaciją skelbimų lentose, SB internetinėje svetainėje.
SB pirmininkas

Top of Page